Kestävä kehitys on tärkeä teema myös rengasteollisuudessa

06.05.2020

Rengasvalmistajat tekevät koko ajan töitä saadakseen markkinoille entistä ympäristöystävällisempiä renkaita. Myös renkaiden tuotantoprosessiin materiaaleista kuljetuksiin kiinnitetään huomiota. Kansainvälisesti tunnetut rengasvalmistajat Bridgestone, Continental, Michelin ja Goodyear vastaavat vastuullisuuskysymyksiin:

1. Miten huomioitte ympäristöasioita toiminnassanne?

Bridgestone:
Bridgestone on määritellyt vuoteen 2050 ja pidemmällekin ulottuvan, kestävän yhteiskunnan toteutumista tukevan pitkän aikavälin ympäristövision. Se sisältää kolme aluetta:

  • toimiminen sopusoinnussa luonnon kanssa,
  • luonnonvarojen arvostaminen ja
  • hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Continental:
Continental sitoutuu vastuulliseen ja kestävään toimintaan. Rengasdivisioonamme ympäristöstrategia keskittyy varmistamaan kestävää kehitystä ja liiketoimintaa ja huomioimaan ekologisen ulottuvuuden lisäksi myös sosiaalisen ulottuvuuden.

Goodyear:
Goodyear toteuttaa pitkäaikaisen sitoutumisen yritysvastuuseen Parempi Tulevaisuus (Better Future) ohjelman kautta, joka sisältää ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hallintoulottuvuudet. Osa tätä on omistautumisemme tuotteidemme ja toimintojemme ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Michelin:
Suurimmat vaikutukset tulevat renkaiden käytöstä. Teemme entistä kevyempiä, kestävämpiä ja energiatehokkaampia renkaita, jotka tarjoavat käyttäjille turvallisen ajokokemuksen ja entistä paremman suorituskyvyn.  Olemme sitoutuneet antamaan asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää renkaitaan mahdollisimman turvallisesti ja pitkään.

2. Miten huomioitte ympäristöasioita tuotantoprosessissanne?

Bridgestone:
Vuonna 2017 saavutetut:

  • 34% pienempi yksikkökohtainen vedenkulutus (Bridgestone mittaa vedenkulutusta kunkin liiketoimintayksikön tuotantomäärään ja liikevaihtoon suhteutettuna. Indeksinä käytetään kulutuksen pienenemisnopeuden painotettua keskiarvoa. Vertailuvuosi 2005)
  • 35% pienemmät hiilidioksidipäästöt suhteutettuna nettomyyntiin tuotannon ja tuotteiden jälkikäytön osalta (vertailuvuosi 2005)

Continental:
Uskomme ennakoiviin ympäristötoimenpiteisiin, jotka toteutetaan arvoketjussamme, esim. tehtaissamme, jotka toimivat resurssitehokkaasti ja mahdollisimman vähäpäästöisesti. Hyödyntämällä kylmäplasmateknologiaa tehtaissaan, Continental on vähentänyt tuotannon hajupäästöjä jopa 80 prosentilla. Tämä tarkoittaa huomattavasti vähemmän hajuvaikutusta tehtaan ympäristössä ja naapurustossa. Vuodesta 2013 alkaen rengastoimiala on vähentänyt energiankulutusta 2,5 prosenttia, vedenkulutus on vähentynyt 15 prosenttia ja liuottimien käyttö noin 50 prosenttia. 

Goodyear:
Olemme tunnistaneet yli 650 energiatehokkuusprojektia, joissa nollahukka-ajattelun kautta priorisoidaan mahdollisuuksia, tavoitellaan kustannusten vähennyksiä ja parannetaan tehokkuutta seuraavien viiden vuoden aikana. Näillä toimilla vähensimme maailmanlaajuista energiankulutustamme 17 prosenttia vuoteen 2018 mennessä vuoden 2010 vertailutasostamme.

Esimerkkeinä ympäristöön liittyvistä maailmanlaajuisista tavoitteistamme:

• kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 25 prosentilla vuoteen 2023 mennessä (vuoden 2010 tasosta)
• energiaintensiteetin laskeminen 25 prosentilla vuoteen 2023 mennessä (vuoden 2010 tasosta)

Michelin:
Michelin Environmental Footprint (MEF) on kokonaisvaltainen indikaattori, joka mittaa ympäristövaikutuksia. MEF:n mukaan Michelin on pienentänyt renkaiden valmistamisen ympäristöjalanjälkeä 50,7 prosenttia. Olemme siis saavuttaneet vuoden 2020 tavoitteemme 50 prosentin vähennyksestä etuajassa.

3. Miten huomioitte ympäristöasioita materiaaleissa?

Bridgestone:
Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on valmistaa tuotteensa sataprosenttisesti kestävän kehityksen mukaisista materiaaleista (Bridgestone-konsernin määritelmän mukaan kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja ovat materiaalit, 1) jotka ovat peräisin todistetusti ehtymättömistä lähteistä, 2) joita voidaan käyttää liiketoiminnassa pitkäjänteisesti ja 3) joiden ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset ovat vähäisiä koko elinkaarensa aikana.) Tätä varten yhtiö tutkii luonnonkumin lähteiden ja tuotantoalueiden monipuolistamista, kasvikuitujen käytön laajentamista sekä fossiilisten luonnonvarojen korvaamista uusiutuvilla resursseilla.

 Bridgestone on myös laatinut globaalit vastuullisen hankinnan periaatteet, jotka auttavat löytämään ja arvioimaan tavarantoimittajia sekä edistämään parhaita käytäntöjä koko toimialalla. Ympäristön kannalta vastuulliset hankintamenettelyt pitävät sisällään esim. ympäristölakien ja -määräysten noudattamisen sekä vastuullisen veden ja maa-alueiden käytön ja suojelun.

Vuonna 2017 saavutettiin 37 prosentin parannus resurssien käytön tehokkuudessa (vertailuvuosi 2005).

Continental:
Continentalin rengasdivisioona on sitoutunut vastuulliseen raaka-aineiden hankintaan, mikä heijastuu muun muassa toimitusketjun liikekumppaneiden käytännesäännöissä ja kumppanimme EcoVadisin tukemissa kestävyysarvioinneissa. Lisäksi suoritamme auditointeja kaikille uusille raaka-ainetoimittajille.

 Vuonna 2018 Continental on julkaissut kestävän luonnonkumin hankintapolitiikan, joka sisältää yksityiskohdat tärkeimmistä kehitysalueista ja vaatimuksista. Toteutamme tämän politiikan tekemällä yhteistyötä asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa kestävän luonnonkumin maailmanlaajuisen foorumin (GPSNR) perustajana. Tässä yhteydessä olemme käynnistämässä myös pilottihanketta Indonesian GIZ: n (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) kanssa, jonka tavoitteena on parantaa pienviljelijöiden toimeentuloa ja tuloja. Kaiken kaikkiaan teollisuudessa ja yritystasolla toteutamme erilaisia projekteja ja aloitteita, esim. jonka tavoitteena on parantaa luonnonkumin jäljitettävyyttä, mutta myös löytää vaihtoehtoisia luonnonkumin lähteitä.

Goodyear:
Maailmanlaajuisen toimitusketjun mahdollisten yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten vuoksi pyrimme ennakoimaan toimitusketjun riskit ja tukemaan tervettä ekosysteemiä puuttumalla näihin riskeihin. Pyrimme muun muassa hankkimaan kestävää luonnonkumia, lisäämään kestävien materiaalien käyttöä, lisäämään raaka-aineiden jäljitettävyyttä, lopettamaan huolta aiheuttavien materiaalien käytön ja hallitsemaan ennakoivasti toimitusketjun ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä riskejä. Goodyearin konkreettisia tavoitteita materiaalien ja materiaalihankintojen alueella ovat muun muassa seuraavat:

• käytettyjen raaka-aineiden vähintään 50-prosenttinen jäljitettävyys vuoteen 2025 mennessä
• soijaöljyn kulutuksen lisääminen 25 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja raakaöljypohjaisten öljyjen korvaaminen täysin vuoteen 2040 mennessä
• riisinkuoren tuhkasta valmistettavan silikan käytön kaksinkertaistaminen vuoteen 2021 mennessä vuoden 2018 tasoon verrattuna.

Michelin:
Michelin sijoittaa tutkimukseen ja kehitykseen sekä edistyneisiin tekniikoihin ja materiaaleihin voidakseen sisällyttää tuotteisiinsa yhä enemmän kestäviä materiaaleja. Kestävillä materiaaleilla tarkoitamme niitä, jotka ovat peräisin uusiutuvista luonnonvaroista tai kierrätetystä raaka-aineesta. Vuonna 2015 Michelin oli ensimmäinen rengasvalmistaja, joka ilmoitti sitoutuneensa luonnonkumin kestävään tuotantoon.

Olemme Axensin ja IFPEN:n kanssa mukana BioButterfly-hankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa innovatiivista, ympäristöystävällisempää synteettistä kumia.

4. Miten huomioitte ympäristöasioita logistiikassa?

Michelin:
Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 10 prosentilla tuhatta kiloa myytyjä renkaita kohden vuoteen 2020 mennessä. Hiilidioksidipäästöjä vähennettiin 7,6 prosenttia vuosina 2010-2017. Pyrimme vähentämään päästöjä muun muassa optimoimalla kuljetusten etäisyydet ja kuormakapasiteetin sekä kannustamalla vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöön.

Goodyear:
Elinkaariarviointi, jonka Goodyear teki muutama vuosi sitten ja jonka kolmas osapuoli sertifioi kansainvälisten standardien mukaisesti, osoitti jakelun osuuden renkaiden kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä olevan enintään 1 prosentti.Tästä huolimatta Goodyear pyrkii minimoimaan myös jakeluprosessiin liittyvät ympäristövaikutukset muun muassa seuraavin keinoin:

• Jakeluetäisyyksien lyhentäminen tuotantopaikan ja kuluttajan välillä.

• Kuljetustapojen yhdistäminen ja kuljetusreittien optimointi aina, kun se on mahdollista – lähes 50 prosenttia jalostettavien tavaroiden painosta kuljetettiin vesiteitse vuonna 2019.• Lisäksi kaikissa varastoissamme on käytössä jätteen lajittelu- ja hyötykäyttöohjelmia.

5. Miten huomioitte ympäristöasioita kierrätyksessä?

Continental:
Kierrätys on Continentalille tärkeä investointialue. Tavoitteenamme on käyttää 10 prosenttia kierrätysmateriaaleja rengastuotannossa vuonna 2025. Nykyään kierrätysmateriaalien osuus on noin 3 prosenttia. 

Goodyear:
Rengasvalmistajana Goodyear on sitoutunut edistämään käyttöikänsä lopussa olevien renkaiden (ELT, End-of-Life Tires) keräämistä, uusiokäyttöä ja kierrätystä. Goodyear otti käyttöön Nollajäte -tavoitteet (Zero Waste to Landfill) renkaiden ja kemikaalien tuotantolaitoksissaan vuonna 2006. Pyrimme joka vuosi hyödyntämään materiaalimme mahdollisimman tehokkaasti.

Goodyear käsittelee osan ELT-renkaista jälleenmyyjien ja takuukeskusten kautta, Goodyear osallistuu aktiivisesti laajaa ELT-renkaiden hallintaa, keräystä ja kierrätystä tukevien alueellisten ja kansainvälisten kauppaorganisaatioiden toimintaan. Suomessa Goodyear on omistajaosakkaana Suomen Rengaskierrätys Oy:ssa. Suomen Rengaskierrätys Oy:n tehtävänä on kerätä ja jalostaa kulutuksesta syntyvä rengasjäte uusiotuotteiksi.

Michelin:
Michelin pyrkii käyttämään joko uusiutuvia materiaaleja tai kierrätettyjä raaka-aineita. Lyhyen tähtäimen tavoitteemme on se, että niiden osuus olisi 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Rakennamme parhaillaan pitkän aikavälin etenemissuunnitelmaamme, johon sisältyy kasvava määrä kestäviä materiaaleja.

6. Miten huomioitte ympäristöasioita tuotteissanne?

Bridgestone:
Tavoitteena on renkaiden vierintävastuksen alentaminen 25 prosentilla, jolloin renkaiden polttoainetehokkuuden kasvulla saavutettu hiilidioksidipäästöjen väheneminen on suurempi kuin kaikki muut renkaan eliniän aikaiset päästöt. Vuonna 2017 saavutettiin 19 prosenttia pienempi vierintävastus (vertailuvuosi 2005)

Goodyear
Elinkaariarviointi, jonka Goodyear teki muutama vuosi sitten ja jonka kolmas osapuoli sertifioi kansainvälisten standardien mukaisesti, osoitti suurimman osan (>90%) kasvihuonekaasupäästöistä liittyvän tuotteen käyttöön. Tästä johtuen suurin vaikutus minkä Goodyear voi tuotteen valmistuksessa tehdä on renkaiden vierintävastuksen parantaminen, joka vaikuttaa renkaan käytössä polttoainetaloudellisuuteen.

Tavoitteemme on pienentää vierintävastusta 40 prosentilla ja renkaan painoa 9 prosentilla kuluttajarengasvalikoimassamme maailmanlaajuisesti vuoteen 2025 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna.

7. Mitkä ympäristöön liittyvät innovaatiot haluatte mainita nimeltä?

Bridgestone:
Enliten: Kevyempien renkaiden valmistukseen tarvitaan vähemmän materiaalia ja niillä ajamiseen kuluu vähemmän polttoainetta. Enliten on Bridgestonen läpimurto kevyempien renkaiden valmistamisen mahdollistavassa teknologiassa.

Ologic: Sähköautoihin kehitetyn renkaan suuri halkaisija vähentää vierintävastusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä parantaa energiatehokkuutta. Lisäksi se pidentää akun kestoa.

Continental:
Renkaiden valmistukseen käytettävän materiaalin suhteen tutkimme vakavasti myös kestävyyttä. Olemme viime vuosina investoineet huomattavasti voikukista saatavan luonnonkumin teollistamiseen.

Goodyear:
Yksi renkaan suorituskykyä parantava Goodyearin innovaatio perustuu uusiutuvaan, biopohjaiseen materiaaliin: soijaöljyyn. Vuonna 2012 Goodyearin tutkijat ja insinöörit alkoivat kehittää – United Soybean Board -järjestön tuella – pintaseosta, jossa soijaöljy korvaa sataprosenttisesti raakaöljypohjaisen öljyn.

Soijaöljy pitää renkaan kumiseoksen notkeana vaihtelevissa lämpötiloissa, mikä auttaa säilyttämään pidon ja parantamaan sitä. Toimme tämän innovaation markkinoille Assurance WeatherReady™ - kuluttajarengasmallistossamme vuonna 2017, Eagle Enforcer All Weather -mallistossa vuonna 2018, Eagle Exhilarate -mallistossa vuonna 2019 ja Assurance ComfortDrive -mallistossa vuonna 2020.

Pyrimme aktiivisesti tavoitteeseemme lisätä soijaöljyn kulutusta 25 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja korvata raakaöljypohjaiset öljyt kokonaan vuoteen 2040 mennessä. Toinen esimerkki on silikan biopohjaisten korvikkeiden käyttömme. Goodyear käyttää nyt riisinkuoren jäännöstuhkasta – riisin jalostuksen sivutuotteesta – valmistettavaa silikatuotetta. Riisinkuorituhkasta (RHA, rice husk ash) valmistettavalla silikalla voidaan tuottaa perinteistä hiekkapohjaista silikaa vastaava suorituskyky, mutta se on ympäristöystävällisempää ja vähentää kaatopaikkajätteen määrää.

Michelin:
Michelin Energy -rengas lanseerattiin 90-luvulla. Se käynnisti evoluution kohti kevyesti vieriviä renkaita.


8. Kuinka kiinnostuneita asiakkaat ovat rengasteollisuuden ympäristövaikutuksista?

Goodyear:
Goodyearilla ei ole käytettävissään kvantitatiivisia tietoja, joiden perusteella tähän kysymykseen voisi vastata.

Voimme kuitenkin viitata yleisiin julkisiin tietoihin, joiden mukaan ympäristö ja ilmastonmuutos ovat EU-kansalaisten mielestä toiseksi tärkein kysymys maahanmuuton jälkeen. Yleisissä ympäristöasioissa ja suhteessa EU:n Green Deal -sopimukseen EU-kansalaisten mielestä tärkeimpiä kysymyksiä ovat uusiutuvan energian kehittäminen, muovijätteen torjunta, energiankulutuksen vähentäminen ja kiertotalouteen siirtyminen (eli järjestelmään, jossa luonnonvaroja säästetään ja jätteen määrää rajoitetaan) (Eurobarometri, marraskuu 2019).

Michelin:
Asiakkaat ovat hyvin kiinnostuneita rengasteollisuuden vaikutuksista. Olemme tässä avainasemassa, sillä voimme auttaa autonvalmistajia ja tavaraliikenteen harjoittajia saavuttamaan omat tavoitteensa.

Lisätietoja:

Tommi Helikari
myyntipäällikkö
Bridgestone Europe NV/SA, Suomen sivuliike
Valokaari 8
00750 HELSINKI
+358 20 793 6200 / +358 40 902 2995
tommi.helikari(at)bridgestone.eu

Mikkola Pauli
toimitusjohtaja
Continental Rengas Oy
PL 2
02661 ESPOO
+358 0400 409 469
pauli.mikkola(at)conti.de

Mika Nurmi
Commercial Sales Manager
Goodyear Finland Oy
Tohlopinranta 31
33270 Tampere, Finland
+358 50 5721977
mika_nurmi(at)goodyear.com

Havelin Jari
Myyntipäällikkö
Suomen Michelin Oy Ab
Piispansilta 9 B
02230 ESPOO
+358 400 560 620
jari.havelin(at)michelin-solutions.com

06.05.2020Renkaiden ympäristövaikutukset vähenevät merkittävästi
06.05.2020Kestävä kehitys on tärkeä teema myös rengasteollisuudessa
04.05.2020Tiestön korjausvelkaa pitää vähentää johdonmukaisesti - liikenneturvallisuus ja talouden elvytys kulkevat käsi kädessä
23.03.2020Nyt on aika vaihtaa kesärenkaat - kesäkuussa rengaslaki muuttuu
10.02.2020Hiihtolomareissun tarkistuslista
04.10.2019Rengaslaki muuttuu ensi vuonna
09.09.2019Renkaat kuntoon syysteille
13.06.2019Kuntotarkasta auto ennen kesälomareissua
27.05.2019Minkä ikäinen rengas on liian vanha?
03.04.2019Miten uusia autonrenkaita kehitetään?

Siirry arkistoon »